Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH

CATERINGU DIETY TRENINGOWE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Damiana Komora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „ Diety Treningowe”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2. Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Diety Treningowe” posiłków w zestawach w ramach tzw.cateringu dietetycznego.
 2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystającaz usług.
 3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej http://dietytreningowe.pl/nasze-diety/ oraz wpunktach sprzedaży.
 4. Punkty sprzedaży — stacjonarne miejsca sprzedaży, gdzie wspierany jest Klient oraz następuje ewentualnyodbiór diety. Są nimi punkty wymienione na stronie http://dietytreningowe.pl/

  Rozdział II

  Przedmiot Zamówienia

  §3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 5. 1)  Dieta Full (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal, 2700 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal) — 5daniowa;
 6. 2)  Dieta Medium (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal, 2700 kcal, 3000 kcal, 3500 kcal) — 2 lub 3 daniowa, gdzie spełniane jest zapotrzebowanie na około 50% wybranej kaloryczności.2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną

etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszcz- onym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Diety Treningowe.

3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Diety Treningowe” („Cennik”), dostępnym pod adresem www.dietytreningowe.pl (zakładka „cennik”).

§4. „Diety Treningowe“ ” dokładają najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział III

Złożenie zamówienia

§5. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

 1. a)  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected];
 2. b)  telefonicznie pod nr tel: 790 880 223;
 3. c)  on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.dietytreningowe.pl;
 4. d)  on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłającwiadomość na oficjalny profil „Diety Treningowe” dostępny pod adresem https://www.fa- cebook.com/dietytreningowe/;
 5. e)  w punkcie sprzedaży.

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.

Adres e-mail

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.

Numer telefonu

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu

Adres dostawy

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego dostępnego na stronie www.fitkalorie.pl w zakładce „Polityka prywatności” w stopce strony.

3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane najszybciejod trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą

realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmia- nie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Fit Kalorie” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

Rozdział IV

Płatność za zamówienie

§6. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w: 2. Istnieją sposoby płatności, takie jak:

 1. 1)  przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
 2. 2)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Diety Treningowe” na swojej stronie internetowej systemu płat-ności elektronicznych (on-line).
 3. 3)  gotówką lub kartą płatniczą w punkcie sprzedaży.3. Za dzień płatności uważany jest:

a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego

Diet Treningowych kwotą należności za dane Zamówienie
b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Diety Trenin-

gowe” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Diety Treningowe” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 1900 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówie- nia;

c) W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec zmianie o jeden dzień roboczy.

4. „Diety Treningowe” uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia do otrzymania na- leżności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Diety Treningowe” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Diety Treningowe” należności.

Rozdział V

Dostawa i odbiór osobisty

§7. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w dniach poprzedzających dietę, w god- zinach mieszczących się w przedziale:

a) dla aglomeracji Trójmiejskiej między godz. 1700 – 2230 – w piątki natomiast od godz. 1400.

b) dla aglomeracji Warszawskiej odbywają się od poniedziałku do soboty w dniu diety, w god- zinach mieszczących się w przedziale między godz. 200 – 1000.

2. „Diety Treningowe” zastrzegają prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresy wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Diety Treningowe” – klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia i oferowany jest mu odbiór w Punkcie Sprzedaży.

3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1900 na 3 dni

przed danym dniem,przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

3. Odbiór osobisty odbywa się w wyznaczonych punktach odbioru. Ich czas pracy jest podany na stro- nie internetowej pod adresem http://dietytreningowe.pl/kontakt/.

Rozdział VI
Zmiana i anulowanie zamówienia

§8. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformo- wać „Diety Treningowe” zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1-4.

4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1600 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacji zamówienia.

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Diety Trenin- gowe” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anu- lowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§9. 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą „Diety Trenin- gowe”) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach Pakietu 5-cio dniowego wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni ka- lendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Diety Treningowe”. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 16:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian

Rozdział VII

Reklamacje

§10. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: [email protected]

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia rekla- macji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Diety Treningowe” poinformuje Klienta o możli- wości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

5. W razie stwierdzenia przez „Diety Treningowe”, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Diety Treningowe” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy przedstawiając stosowne uzasad- nienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi „Diety Treningowe”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Diety Treningowe” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Diety Treningowe

§12.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro- cedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumen- tów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich In- spektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

⎯ http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php ⎯ http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ⎯ http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział VIII

Polityka Prywatności

§13. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach mar- ketingowych. Administratorem danych jest Damian Komor, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Diety Tre-

ningowe. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.